Sökning: "Brett Miller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Brett Miller.

  1. 1. Överflödiga likvida medel och aktieavkastning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Löfdahl; Andreas Högstedt; [2011]
    Nyckelord :finanskris; börsbolag; tvärsnittsregressioner; Överflödiga likvida medel ÖFLM ; aktieavkastning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det finns något samband mellan överflödiga likvida medel och aktieavkastning på den svenska marknaden. Metod: Vi använder databasen Datastream för att få fram kvantitativ data till 16 variabler fördelat på 2 regressionsmodeller för att bestämma determinanter för kassahållning utifrån ett antal företagsspecifika faktorer. LÄS MER