Sökning: "Brianna Bergström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Brianna Bergström.

  1. 1. Möjligheter till restaurering i svenska skogslandskapet : en studie om mångbruk och skötselmetoder

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Brianna Bergström; [2022]
    Nyckelord :skogslandskap; restaurering; skötselmetoder; mångbruk;

    Sammanfattning : Den svenska skogen är viktig för tillverkningen av hållbara material och produkter, ett ekosystem för en mängd djur och arter och en del av Sveriges kulturarv som har format vår historia. Hur vi väljer att forma skogen genom skötseln präglar alla dessa aspekter och mycket mer. LÄS MER