Sökning: "Britt Hammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt Hammar.

  1. 1. Hur kan barns oro inför anestesi och operation förebyggas? En litteraturstudie.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Kerstin Hammar; Britt-Marie Karlsson; [2012-04-27]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att sövas är en av de mest stressfyllda erfarenheter ett barn kan få i samband medsjukhusvistelse. Perioperativ oro är relaterad till postoperativ smärta och negativa postoperativabeteendeförändringar.Syfte: Att belysa hur barns oro inför anestesi och operation kan förebyggas med andra metoder änfarmakologiska. LÄS MER