Sökning: "Britt Kristiansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt Kristiansson.

  1. 1. Med makt följer ansvar

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

    Författare :Anna Bratland; Anton Kristiansson; [2009-03-05]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Med makt följer ansvarFörfattare: Anna Bratland och Anton KristianssonHandledare: Britt BörjessonKurs: Medie‐ och kommunikationsvetenskap, fördjupningskursTermin: Höstterminen 2008/2009Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur bloggare och ansvariga utgivare på dagstidningar förhåller sig till namnpublicering i bloggar, av offentliga personer i fall av känslig karaktär.Metod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Det empiriska materialet består av transkriberade intervjuer med fyra styckenansvariga utgivare för dags- och kvällstidningar och fem stycken bloggare. LÄS MER