Sökning: "Britt Marie Grund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Britt Marie Grund.

 1. 1. Att ta plats i livet - Personers psykosociala upplevelser efter en överviktskirurgi : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Schönqvist; Britt-Marie Vartiainen; [2017]
  Nyckelord :Bariatric surgery; experiences; health change; psychosocial; transition; Hälsoförändring; psykosocial; upplevelser; transition; överviktskirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett ökande folkhälsoproblem som kan åtgärdas med överviktskirurgi. Överviktskirurgi leder till en övergång från ett stadium/tillstånd i livet till ett annat som medför att personens sociala status förändras. LÄS MER

 2. 2. Personalens uppfattningar om ögoninfektion hos förskolebarn. : en fenomenografisk undersökning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Britt-Marie Lennartsson; [2009]
  Nyckelord :conjunctivitis; staff in nurseries; nurse practitioner; health promotion; konjunktivit; förskolepersonal; distriktssköterska APS-sjuksköterska; hälsoperspektiv;

  Sammanfattning : Ögoninfektion är vanligt förekommande hos barn särskilt i kombination med övre luftvägsinfektion. 95% av alla barn mellan två och fem år vistas på förskola. Distriktssköterska/Avancerad primärvårdssjuksköterska ser förskolan som en viktig resurs i det förebyggande hälsoarbetet. LÄS MER

 3. 3. "Vi har i alla fall fått ett ansikte" : En intervjustudie kring ett samverkansprojekt mellan skola/förskola och socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Carolina Karlsson; Britt-Marie Sunesson; [2007]
  Nyckelord :Utsatta barn; Barn som far illa; Samverkan; anmälningsskyldighet; skola; socialtjänst;

  Sammanfattning : Vår studie har sin grund i den komplexitet som råder kring uppmärksammandet och anmälanav barn som far illa. Syftet med vår studie har varit att öka vår förståelse för den betydelsesamverkan mellan skola och socialtjänst kan ha för ett tidigt uppmärksammande av barn sommisstänks fara illa. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan : En intervjustudie om förskollärares förhållningssätt till ämnet matematik

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Britt-Marie Lindberg; Maria Andersson; [2007]
  Nyckelord :barn; förskola; förskollärare; lärande; matematik;

  Sammanfattning : Matematik används dagligen i nästan alla sammanhang. Den finns överallt omkring oss, ibland medvetet och andra gånger omedvetet. Barn möter redan i tidig ålder matematiken i olika sammanhang och så tidigt som i skolåldern har de med sig ett ”bagage” med olikaerfarenheter av ämnet. LÄS MER

 5. 5. Ständigt lärande - vad är det?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Britt-Marie Dahlman; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det talas idag mycket om lärande organisationer och styrning med hjälp av värderingar. I mitten av 1990-talet beslutade därför Skatteverket att införa en strategi med lärande organisation som mål. Som en del i denna strategi beslutade ledningen 2001 att införa värderingsstyrning i förvaltningen. LÄS MER