Sökning: "Britt Michael"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt Michael.

  1. 1. Metoder för lärande i en skola för elever med dyslexi/ Methods of learning at a school for pupils with dyslexia

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Britt Elmquist; [2015]
    Nyckelord :dyslexi; metakognition; scaffolding; skola; dyslexia; metacognition; school;

    Sammanfattning : Abstract/Sammanfattning Problemområde Får elever med dyslexi det stöd som de har behov av och rätt till i en dyslexiskola? Syfte och preciserade frågeställningar Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att undersöka pedagogiska metoder för lärande i en dyslexiskola och om skolans metoder är överförbara till andra grund- och gymnasieskolor. Syftet är att få svar på vilka uppfattningar, upplevelser och erfarenheter som eleverna, specialpedagogerna samt rektor har. LÄS MER