Sökning: "Britt Skog"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Britt Skog.

 1. 1. Effekt av markberedning, gödsling och planttyp för granplantors överlevnad och tillväxt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Britt Proper; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förekomst av dagfjärilar i ett skogslandskap i västra Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Britt-Marie Olsson; [2007]
  Nyckelord :Dagfjärilar; Markanvändning; Rödlistade dagfjärilar; Metapopulationsdynamik;

  Sammanfattning : Idag sker det en ständig förändring av landskapet, vilket har lett till en minskning av ängs- och hagmarker. Trenden under 1950 talet bidrog till att många ängs- och hagmarker planterades igen med skog och ett homogent skogslandskap växte fram. LÄS MER

 3. 3. Effekter på dagfjärilsarter av sentida markanvändning i ett skogslandskap i västra värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Britt-Marie Olsson; [2007]
  Nyckelord :markanvändning; skogslandsskap; dagfjärilar;

  Sammanfattning : Under 1950 talet planterades många öppna jordbruksmarker igen med skog och ett homogent skogslandskap växte fram. Även idag sker det en ständig förändring av landskapet som leder till en minskning av ängs- och hagmarker. LÄS MER