Sökning: "Britt-Marie Ek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt-Marie Ek.

  1. 1. Ett hållbart budskap -Livsmedelsverkets kommunikation via Instagram om kostens betydelse för klimat och miljö

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Britt-Marie Ek; Lisa Jonsson; Malin Ljunggren; [2021-08-30]
    Nyckelord :Beteendeförändring; hållbar matkonsumtion; klimat; kommunikation; kost; Livsmedelsverket; matsvinn; miljö; Stages of Change Model;

    Sammanfattning : Matkonsumtionen har stor påverkan på miljö och klimat. Kunskapsökning och beteendeförändringar behövs för att konsumtionen ska bli hållbar. Livsmedelsverket är den myndighet som har i uppgift att ge råd och sprida vetenskapligt förankrad kunskap om hållbara matvanor till konsument. LÄS MER