Sökning: "Britt-Marie Frisell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt-Marie Frisell.

  1. 1. Vad gör du nuförtiden? Vad jobbar du med? : Yrkesidentitet hos personalarbetare

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Britt-Marie Frisell; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I den här kvalitativa studien fördjupas ämnet yrkesidentitet utifrån personalarbetaressjälvidentitet, kopplat till den sociala kategorisering och sociala identitet som arbetsplats ochyrke, på olika sätt bidrar till.Studiens syfte är att undersöka hur självidentifiering genom yrket ser ut för personalarbetare,samt vilka möjliga orsaker personalarbetaren ger till detta uttryck, samt om det finns skillnad istyrkan av yrkesidentiteten beroende av det uttryck som används. LÄS MER