Sökning: "Britt-Marie Klingberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt-Marie Klingberg.

  1. 1. Den fria uteleken ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

    Författare :Britt-Marie Klingberg; [2010]
    Nyckelord :Förskola; förskolegården; genus; lek; utelek;

    Sammanfattning : I detta examensarbete har 5-åringars lek och utnyttjande av förskolegården studerats. Undersökningens syfte har varit att studera den fria uteleken och detta ur ett genusperspektiv. LÄS MER