Sökning: "Britt-Marie Larsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Britt-Marie Larsson.

 1. 1. COACHING : - VAD SÄGER DU?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Britt-Marie Larsson; [2022]
  Nyckelord :Coach Coaching; Coachning; Förebilder Role model; Lärande Utveckling; Dokumentärfilm;

  Sammanfattning : ÄMNE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Coaching innebär fokus på mål, handlingsåtagande, starka sidor, resurser, lösningar och lärande. En del av samarbetet mellan coach och fokusperson är upplevelsen av att bemästra uppgifter och situationer genom återkoppling. LÄS MER

 2. 2. Det gör ont : Läkemedelsfri smärtlindring med stöd av grindteorin ur ett patientperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Britt-Marie Larsson; Maria Crantz; [2013]
  Nyckelord :non-pharmacological; pain; pain management; pain relief; nurse; nursing; gate-control theory; complementary; adjuvant; adjunct; alternative; supplement; icke-farmakologisk; läkemedelsfri; smärta; smärtbehandling; smärt-lindring; sjuksköterska; omvårdnad; grindteorin; komplementär; komplement; alternativ;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet är att belysa patienternas upplevelse av läkemedelsfri smärtlindring med stöd av grindteorin.DESIGN: LitteraturstudieBAKGRUND: Kunskap om hur patienterna upplever läkemedelsfri smärtbehandling baserad på grindteorin, kan göra det lättare för den enskilda sjuksköterskan att fatta beslut om användande av dessa metoder. LÄS MER

 3. 3. Stöd i det dagliga livet hos individer med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Britt-Marie Josephson; Monica Larsson; [2011]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Sjuksköterska; Stöd; Undervisning; Dagligt liv.;

  Sammanfattning : Idag har cirka 300 000 människor i Sverige diagnosen hjärtsvikt och många fler lever troligen med sjukdomen utan att veta om det. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt kan bland annat vara hypertoni, diabetes, klaffsjukdom, ischemi av myokardiet. LÄS MER

 4. 4. Lite strul här och lite lässvårigheter där : unga som genomgått gymnasiesärskolans nationella program och deras möjligheter att nå arbetesysselsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Annicka Persson; Britt-Marie Nilsson; Ing-Marie Loxdahl-Larsson; [2006]
  Nyckelord :Gymnasiesärskolan; Personer med funktionshinder; Sverige; Arbete och arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlade om att ge en ökad insikt i hur livssituationen ser ut för ungdomar som genomgått gymnasiesärskolans nationella program, speciellt med avseende på arbete/sysselsättning och deras möjligheter på arbetsmarknaden. Frågeställningar som aktualiserats är: Hur ser professionella yrkesföreträdare på de ungas situation och möjligheter till arbete/sysselsättning? Hur ser de unga själva på sin situation och sina möjligheter? Vilket stöd och insats är betydelsefullt för de ungas möjligheter till upplevelse av delaktighet i arbete och samhälle? Vi har utgått ifrån en kvalitativ ansats där vi använt oss av intervjuer och genom detta fick vi möjlighet att möta människor som önskar finna en meningsfull plats i samhälls och arbetslivet. LÄS MER