Sökning: "Britt-marie Carlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt-marie Carlström.

  1. 1. Matematiksvårigheter : Varför tappar flickor och pojkar intresset för matematik?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

    Författare :Cathrine Carlström; Britt-Marie Carlström; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få kunskaper om matematiksvårigheter och elevernas upplevelse av undervisningen samt om det finns någon skillnad på flickors och pojkars inställning och syn på sitt matematiska kunnande. Med hjälp av litteratur och forskningsrapporter söktes kunskaper om syftet. LÄS MER