Sökning: "Britta Jönsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britta Jönsson.

  1. 1. Delningsekonomins framfart : En undersökning om hur digitala aktörer upplever konkurrensen på den nya marknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Britta Jönsson; Emma Buratovic; [2019]
    Nyckelord :sharing economies; P2P; delningsekonomi; P2P; konkurrens; ny marknad;

    Sammanfattning : Även om delning av resurser har funnit sedan urminnes tider har delningsekonomi vuxit fram under det senaste årtiondet, där företagens nya uppbyggnad skapar komplikationer. Detta bland annat då det inte finns en entydig definition av vad delningsekonomi faktiskt innebär, likväl som det fortfarande är debatt kring hur delningsekonomiska företag bör förhålla sig till den traditionella marknaden. LÄS MER