Sökning: "Britta Liss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britta Liss.

  1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid förebyggande av postoperativ ileus

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Britta Liss; Josefina Wahlbeck; [2018]
    Nyckelord :ileus; nurse; nursing interventions; postoperative; prevention; förebygga; ileus; omvårdnadsåtgärd; postoperativ; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Postoperativ ileus är en allvarlig komplikation som kan uppstå, ofta till följd av smärtstillande läkemedel eller inflammation i tarmvävnaden. Tarmmotoriken avstannar och gas- och tarmavgång upphör. Symtomen är kraftiga buksmärtor, kräkningar och utspänd buk. LÄS MER