Sökning: "Bronfenbrenner"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Bronfenbrenner.

 1. 1. Barn som anhöriga vid vårdcentral - Kuratorers erfarenheter och tankar kring arbetet med barn som anhöriga utifrån vårdcentralens kontext i Region Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nina Wallgren; [2021]
  Nyckelord :Children as next of kin; primary health care; health care social worker; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the experiences and thoughts of the health care social workers working with children as next of kin in Primary health care. This was made through semi-structured interviews with seven health care social workers in Primary health care in Region Skåne. LÄS MER

 2. 2. Övergången mellan låg- och mellanstadiet. Har storleken betydelse? : En studie om lärares tillvägagångssätt vid övergången från lågtill mellanstadiet, samverkan mellan stadierna och om det skiljer sig beroende på skolans storlek.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Maria Nilsson; Åsa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; Lågstadiet; Mellanstadiet; Samverkan; Skolstorlek; Övergång.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur låg- och mellanstadielärare hanterar övergången mellan 3:e och 4:e klass. Studien har undersökt hur samverkan mellan låg- och mellanstadielärare fungerar, vilket tillvägagångssätt och styrdokument som används vid övergången och vilket informationsutbyte som görs mellan den överlämnande och den mottagande läraren. LÄS MER

 3. 3. "...och alla bitar ska falla på plats!" : En kvalitativ studie av pedagogers och föräldrars uppfattningar om hur makt tar plats i föräldrasamverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Grazina Pipiraite; [2021]
  Nyckelord :preschool; parents; cooperation; colaboration; power relations;

  Sammanfattning : This study aims to inductively investigate how educators and parents experience power relations in collaboration between preschool and home. To approach their experiences and perceptions about the possibilities to affect preschool´s activities and each other´s behavior in the collaboration six qualitative semi-structured interviews were performed – three with preschool educators and three with parents. LÄS MER

 4. 4. Connecting to nature in pre-school : a study of place experiences in a low-social economic area related to children´s development

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Amanda Guimarães Gabriel; [2021]
  Nyckelord :childhood place relations; sense of place in childhood; sense of place in childhood; children s development; outdoor place relations; nature and children s development; learning; low-social economic environments; vulnerable environments; narrative map;

  Sammanfattning : Outdoor environments and nature could positively support pre-school children living in lowsocial economic urban environments. By valuing the role of lived experiences, this research explores how outdoor places and nature could support and counteract the widespread inequities that affect these children. LÄS MER

 5. 5. Att synkas med varandra : En undersökning av föräldrars erfarenhet av mötet med förskolan: institution, relation och fostran

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Selma Alijaj; [2021]
  Nyckelord :parent teacher relationship; parent teacher collaboration; parents perspective; upbringing; föräldrasamverkan; föräldraperspektiv; bronfenbrenner; fostran; relation; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the different ways parents experience meetings with the preschool and the relationships between themselves and the preschool staff. The purpose is also to explore parents’ views of the shared responsibilities of the children’s formation at home and in preschool. LÄS MER