Sökning: "Bronfenbrenners ecological model of development"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Bronfenbrenners ecological model of development.

 1. 1. Elevers attityder gentemot matematik på två grundskolor med olika socioekonomiska förutsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabell Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell; elevattityder; grundskolan; hemmet; matematik; Bronfenbrenners ecological model of development; attitudes of students; elementary school; the home; mathematics;

  Sammanfattning : Matematik är ett debatterat ämne som diskuteras i såväl skolans och medias värld. Få andra skolämnen skapar så mycket känslor som detta ämne (Olèn, 2016). Detta arbete syftar till att undersöka attityder till matematik hos unga elever samt dess bakomliggande faktorer i den sociala närmiljön. LÄS MER

 2. 2. Vuxnas upplevelser av att växa upp med föräldrar med alkoholmissbruk : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Natalie Perämäki; Maria Sjölin; [2019]
  Nyckelord :Alcohol abuse; children of alcoholics; social service; support; Alkoholmissbruk; barn till alkoholister; socialtjänst; stöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra vuxna barns upplevelser av att växa upp med alkoholmissbrukande föräldrar och hur socialtjänsten fanns eller inte fanns som ett stöd under dessa förhållanden. I studien genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med vuxna personer som växte upp med föräldrar med alkoholmissbruk och som hade haft kontakt med socialtjänsten. LÄS MER

 3. 3. När hemmet är borta! : en kvalitativ studie om individers upplevelser av familjehemsplacering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Helena Hägg; Ewah Pettersson; [2011]
  Nyckelord :fosterhome; placement; fosterchild; experience; familjehem; placering; fosterbarn; upplevelser;

  Sammanfattning : AbstraktStudiens syfte var att studera individers upplevelser och erfarenheter av familjehemsplacering. Studiens frågeställningar: Hur beskriver individer socialtjänstens roll i samband med placeringen? Hur beskriver individer familjehemmets roll? Hur beskriver individer placeringens inverkan på levnadsvillkoren? För att besvara frågeställningarna tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra individer som under uppväxten varit familjehemsplacerade. LÄS MER

 4. 4. Økologi og utfordrende atferd : A study in ecology of caretaking environments, and how it affects the incidents of challenging behaviour in people with learning disability

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Wenche Kristin Hansen; [2007]
  Nyckelord :Learning Disability; Challenging Behaviour; Coping; Ecology; Staff experience; Psykisk utviklingshemming; Utfordrende atferd; Mestring; Økologi; Omsorgsgiveres erfaring;

  Sammanfattning : Årsakene til at mennesker med psykisk utviklingshemming utvikler utfordrende atferd er mange og sammensatte. Biologiske, psykologiske og miljømessige faktorer bidrar hver for seg eller sammen til at atferden oppstår. Uri Bronfenbrenners økologiske modell for sosial utvikling beskriver faktorer som kan påvirker atferd. LÄS MER

 5. 5. ”Du ska INTE tro att hans känslor syns i ansiktet, men dom FINNS” : Upplevelser av grundskoletiden skildrade av personer med autismspektrumdiagnoser – en studie av personliga berättelser

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Hoffmann; [2006]
  Nyckelord :specialpedagogik; autism; högfungerande autism; Asperger syndrom; fenomenologi;

  Sammanfattning : Autism är ett medfött funktionshinder, där en anpassning av omgivningen och en tydliggörande pedagogik är nödvändig för att förbättra och underlätta individens och de anhörigas livskvalitet. Diagnosen autism innebär i sig, inte att personen även har ett begåvningshandikapp. Autism handlar i grunden om ett annorlunda sätt att tänka. LÄS MER