Sökning: "Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.

 1. 1. En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Göransson; [2021]
  Nyckelord :Förskolan; specialpedagog; specialpedagogens uppdrag; specialpedagogsstudenter;

  Sammanfattning : Göransson, Sandra (2021). En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter, utmaningar och hinder vid starten på gymnasiet för elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Magnusson; Karolina Jaros; [2021]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Extra anpassningar; Gymnasieskola; Mottagande; Övergång;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jaros, Karolina & Magnusson, Josefin (2021). Möjligheter, utmaningar och hinder vid starten på gymnasiet för elever i behov av stöd. Specialpedagogprogrammet, Institution för skol­utveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 3. 3. Förskolan - en plats för fysisk aktivitet : En kvalitativ studie om hur verksamma förskollärare på landsbygden arbetar med fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Hanna Myrvold; [2021]
  Nyckelord :Bronfenbrenner´s developmental ecological model; Physical activity; Preschool; Preschool teacher; Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell; Fysisk aktivitet; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett växande problem i samhället. Med hjälp av fysiskaktivitet kan man arbeta för att förhindra detta. Förskolan är en viktig del iarbetet, eftersom en stor del av alla barn mellan 1-5 år är inskrivna i förskolanoch spenderar mycket av sin vakna tid där. LÄS MER

 4. 4. Att inte passa in i skolans system : Fem livsberättelser om skolfrånvaro.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helena Björklund; Jängnemyr Maria; [2020]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; hemmasittare; livsberättelser; psykisk ohälsa; samverkan; skolfrånvaro; systemteori; ångest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad skolfrånvaro kan bero på samt vilka faktorer som hade främjat skolnärvaro hos respondenterna som deltagit i föreliggande studie. Studien använde sig av livsberättelse som metod, där fem tidigare hemmasittare i åldern 17-29 år  berättade om sina erfarenheter och upplevelser kring skolfrånvaro samt vad de ansåg hade kunnat hjälpa dem att fullfölja sin utbildning. LÄS MER

 5. 5. ”Droger är ju olagligt så därför ska man hålla sig borta från det” : En kvalitativ studie om vad professionella uppfattar är viktigt vid det narkotikaförebyggande arbetet bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Ludwig Lindh; Simon Marjanovic; [2020]
  Nyckelord :Drugs; youth; prevention; interaction; information; Narkotika; ungdomar; prevention; samspel; information;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad professionella som arbetar med ungdomar uppfattar är viktigt för att kunna förebygga narkotikaanvändandet bland ungdomarna ute i samhället. Till grund för studien användes Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell för att kunna förstå hur ungdomarna samspelar med sin omgivning och hur ungdomarna kan påverkas av olika faktorer i sin omgivning, framförallt när det kommer till deras benägenheten av att bruka narkotika. LÄS MER