Sökning: "Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori.

 1. 1. En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Göransson; [2021]
  Nyckelord :Förskolan; specialpedagog; specialpedagogens uppdrag; specialpedagogsstudenter;

  Sammanfattning : Göransson, Sandra (2021). En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. ”Oron började när barnet hade blåmärke flera gånger när hen kom till förskolan” : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sanna Dyrsmeds; Jenny Thörnberg; [2021]
  Nyckelord :Barn som far illa; förskollärare; utmaningar; tecken; trygghet; orosanmälan;

  Sammanfattning : Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att uppleva trygghet och få sina behov tillgodosedda. Utifrån barnkonventionen och förskolans läroplan har förskollärare och andra yrkesverksamma i förskolan, en skyldighet att motverka att barn utsätts för fysiskt och/eller psykiskt våld i hemmet. LÄS MER

 3. 3. ”Vi sliter vårt hår ibland” : en kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares erfarenheter i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Sandqvist; Alma Kaniza; [2020]
  Nyckelord :Ansvar; arbetsuppgifter; barnskötare; förskollärare; läroplan; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur förskollärare och barnskötare upplever uppdraget gällande kvalitetsarbetet utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Även förskollärares och barnskötares ansvar och arbetsuppgifter i kvalitetsarbetet samt hur kvalitetsarbetet genomförs i förskolans praktik. LÄS MER

 4. 4. Att inte passa in i skolans system : Fem livsberättelser om skolfrånvaro.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helena Björklund; Jängnemyr Maria; [2020]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; hemmasittare; livsberättelser; psykisk ohälsa; samverkan; skolfrånvaro; systemteori; ångest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad skolfrånvaro kan bero på samt vilka faktorer som hade främjat skolnärvaro hos respondenterna som deltagit i föreliggande studie. Studien använde sig av livsberättelse som metod, där fem tidigare hemmasittare i åldern 17-29 år  berättade om sina erfarenheter och upplevelser kring skolfrånvaro samt vad de ansåg hade kunnat hjälpa dem att fullfölja sin utbildning. LÄS MER

 5. 5. Hur ska vi göra nu då? - En studie om åtgärdsprogram för elever med grav språkstörning i specialskolan.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Eklund; [2020]
  Nyckelord :Individualized Education Program; Language Impairment; Relation between needs and interventions; Special School; Systems Theory; Grav språkstörning; Relation behov-åtgärd; Specialskola; Systemteori; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Eklund, Louise (2020). Hur ska vi göra nu då? - En studie om åtgärdsprogram för elever med grav språkstörning i specialskolan. Speciallärarprogrammet grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER