Sökning: "Brottsoffer"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet Brottsoffer.

 1. 1. Offer eller förövare? En kvalitativ studie om män som har utsatts för våld av en kvinnlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josephine Holk; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :hegemonic masculinity; battered men; shame; the ideal victim; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of men who are exposed to domestic violence by their female partners. We have examined the embedded norms related to the fact, that a man gets beaten by a woman, and how these norms have affected these men’s views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER

 2. 2. Konsten att gestalta offer : En kvalitativ textanalys av framställningen av två brottsoffer i svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Adrian Rystad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Barns tid med sina föräldrar och utsattheten för brott” : En kvantitativ studie om sambandet mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Jakbo; [2019]
  Nyckelord :victimology; parental support; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; adolescents; viktimologi; brottsoffer; social control theory; self control theory; social bond theory; L-RAT framework; föräldrar; barn;

  Sammanfattning : Trots att barns relation till sina föräldrar har tillmätts stor betydelse i flera teorier om brottsutsatthet har ingen svensk- eller engelskspråkig studie undersökt sambanden mellan barns tid med sina föräldrar och barnens utsatthet för brott. Genom logistisk regression av enkätsvaren från 1 248 svenska barn mellan 10 och 18 år och  deras föräldrar undersöks två hypoteser: 1) att tiden som barn och unga har med sina föräldrar är negativt korrelerad till utsatthet för brott och 2) att detta samband kvarstår men försvagas efter kontroller för klass och ekonomisk status. LÄS MER

 4. 4. Studenters uppfattning om stalkning av ideala brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marilena Afrim; Jessica Hällström; [2019]
  Nyckelord :ideal victim; non-ideal victim; stalking; perception; severity; students; Idealt brottsoffer; icke-idealt brottsoffer; stalkning; uppfattning; allvarlighetsgrad; studenter;

  Sammanfattning : Studenters uppfattning om stalkning skiljer sig åt. Kvinnor anser att flerh ändelser är stalkning medan män tänker att händelserna inte klassificeras som stalkning. Män tänker även att det oftare är offrets egna fel att denne blir utsatt. LÄS MER

 5. 5. I vems väsentliga intresse? : Förundersökningsbegränsning i ljuset av positiva förpliktelser i art. 8 EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Roland Johansson; [2019]
  Nyckelord :Positive obligations; European convention on human rights; crime victims; preliminary enquiry limitation; Processrätt; förundersökningsbegränsning; brottsoffers rättigheter; positiva förpliktelser; Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den svenske lagstiftaren har under de senaste decennierna ökat polisens och åklagarens möjligheter till förundersökningsbegränsning som innebär att alla brott inte behöver utredas i enlighet med 23 kap. 4 a § RB. Samtidigt har Europadomstolen tolkat Europakonventionen om mänskliga rättigheter i en allt mer brottsoffervänlig riktning. LÄS MER