Sökning: "Bruce Grant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bruce Grant.

  1. 1. Fallstudie: Hur sköter Modo Hockey sin PR? : En kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys över hur klubben arbetat med sin PR under perioden 1 april till den 14 september 2016.

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

    Författare :Isac Lundmark; Lingefjärd Jacob; [2017]
    Nyckelord :Modo Hockey; PR; Sport-PR; Stakeholder theory; Excellence PR; Modo Hockey; PR; Sport-PR; Intressentteorin; Excellence PR;

    Sammanfattning : Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter organisation följt efter. LÄS MER