Sökning: "Bruce Kisch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bruce Kisch.

  1. 1. Smarta byggnader - Hur smarta är de?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Mattias Larsson; Johan Sjögren; Bruce Kisch; [2020]
    Nyckelord :Smarta byggnader; Felanmälningar; Driftsäkerhet; Tillgänglighet; Intelligent buildings; Fault reports; Reliability; Availability;

    Sammanfattning : De senaste åren har det talats mer och mer om smarta byggnader och byggnadsautomatisering. Även miljö, hållbarhet och energieffektivitet är ämnen som diskuteras frekvent. För att uppnå lönsamhet och hållbarhet är smarta byggnader ett aktuellt alternativ. LÄS MER