Sökning: "Brukare"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade ordet Brukare.

 1. 1. RUTTOPTIMERING INOM HEMTJÄNSTEN - KAN ETT FÖRDELNINGSOPTIMERINGSSYSTEM FÖRBÄTTRA HEMTJÄNSTENS TRANSPORTER UR ETT MILJÖPERSPEKTIV?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Gabinus; Matilda Bergström; [2018-08-24]
  Nyckelord :Vehicle Routing Problem VRP ; VRP in home care services; Computer-based tools; VRSP-Software; Operational Research; Route Planning; Ruttplaneringsproblemet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur ett fördelningsoptimeringssystem kan appliceras i den kommunalahemtjänsten i syfte att vara ett steg för att nå Sveriges miljömål. Miljömålet innebär att Sverigeska nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. LÄS MER

 2. 2. En undersköterskas upplevelser : Vårdsituationen med hörapparatbärande brukare på äldreboende: en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Fransson; Amanda Wrang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “POKERFACE” A QUALITATIVE STUDY OF CARE STAFF’S EXPERIENCES OF WORKING WITH INDIVIDUALS WHITH A CHALLENGING BEHAVIOR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Lanemar; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Emotionellt arbete; intellektuell funktionsnedsättning; LSS - verksamhet; utmanande beteende; stödpersonal; Autism spectrum; care staff; challenging behaviour; emotional labor; intellectual impairment;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att stödpersonal till brukare som har ett utmanande beteende har en komplex och ibland svår arbetssituation och yrkesroll. Stödpersonalen upplever känslor som rädsla, maktlöshet, sorgsenhet, ilska och tidlöshet i mötet med en brukare som har ett utmanande beteende. LÄS MER

 4. 4. Hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot patienter som är eller har varit brukare av heroin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :My Ahlin; Pål Högblom; [2018]
  Nyckelord :Attitudes; Health personnel; Patients; Heroin; Users of heroin; Attityder; Hälso- och sjukvårdspersonal; Patienter; Heroin; Brukare av heroin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en olaglig narkotikaklassad drog som är starkt beroendeframkallande. Bruket har en negativ inverkan på den fysiska, psykiska och sociala hälsan vilket medför ett komplext vårdbehov. Brukare är utsatta för stigmatisering i samhället. LÄS MER

 5. 5. Individen bakom sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Brukare; Gräsrotsbyråkrati; Handlingsutrymme; Kognitiv svikt; Professionsetik; Samtycke; Självbestämmande; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare upplever mötet med äldre med kognitiv svikt avseende problem och möjligheter med att inhämta samtycke. Studien baseras på en kvalitativ metod och med stöd av intervjusamtal med fem biståndshandläggare eftersöks en djupare förståelse för deras arbete med äldre med kognitiv svikt. LÄS MER