Sökning: "Brukarinflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Brukarinflytande.

 1. 1. Brukarinflytande inom äldreomsorgen : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av brukarinflytande inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Saja Al-Subahi; [2018]
  Nyckelord :User participation; influence; elderly; social service officer; Brukarinflytande; inflytande; äldre; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : User participation within social work has caught more attention in the public sector of Sweden. The aim of this study is to gain understanding of how user participation as taking into consideration in the field of care for the elderly. LÄS MER

 2. 2. "De ska känna att de är huvudpersonen i sitt eget liv". : En kvalitativ studie om hur personal inom familjebehandlande HVB-hem upplever brukarinflytande.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jonna Gotvik; Johanna Jansson; [2018]
  Nyckelord :user influence; user; family-treating residential care; professionals; brukarinflytande; brukare; familjebehandlande HVB-hem; professionella;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain knowledge about how professionals experience user influence within family-treating residential care. To collect empiricism for this study semi structed interviewes was conducted with eight employees within family-treating residential care. LÄS MER

 3. 3. ”Det sitter i väggarna” : En kvalitativ studie om brukarinflytande i samband med äldres flytt till särskilt boende. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nadin Alakili; Victoria Evegren; [2018]
  Nyckelord :Older people; elderly; user influence; nursing home; unit managers; care workers; power; Äldre; brukarinflytande; särskilt boende; enhetschefer; omsorgspersonal; makt;

  Sammanfattning : The aim of this study was to create an understanding of how unit managers and care workers work with user influence in connection with elderly moving to nursing homes. This study was delimited to analyze two nursing homes in a medium-sized municipality in southern Sweden. LÄS MER

 4. 4. Oklara samtycken : Biståndshandläggares upplevelser av att arbeta med personer som har demens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anton Lood; Anton Granqvist; [2018]
  Nyckelord :Care managers; dementia; consent; user influence; acting space; older people; elderly care.; Biståndshandläggare; demens; samtycke; brukarinflytande; handlingsutrymme; äldre; äldreomsorg.;

  Sammanfattning : This study aims to understand how care managers approach consent and user influence related to older people with dementia. The study was conducted through qualitative interviews with individual care managers and with a hermeneutic approach. LÄS MER

 5. 5. Svensk äldrepolitik : En kvalitativ studie av hur nationella mål för hemtjänsten tar sig uttryck på lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Östensson; Virginia Brännström; [2018]
  Nyckelord :Äldrepolitiska mål; brukarinflytande; hemtjänst;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att få djupare förståelse för hur de av riksdagen satta äldrepolitiska målen kommer till uttryck på en lokal nivå. De mål som åsyftas är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande över sin vardag samt åldras i trygghet med bibehållet oberoende. LÄS MER