Sökning: "Bruno Ranestål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bruno Ranestål.

  1. 1. Befallningsrätten - Om polismans rätt att meddela befallningar och tillsägelser m.m.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Bruno Ranestål; [2012]
    Nyckelord :befallningsrätt; befallningsrätten; polisens befogenheter; polismans befogenhet; befogenhetsreglering; polisrätt; politirätt; offentlig rätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Polisman har enligt svensk rätt befogenhet att under olika omständigheter meddela tillsägelser och andra liknande direktiv till allmänheten. Den närmare innebörden av denna befogenhet – den så kallade befallningsrätten – beskrivs emellertid ofta som oklar och ämnet har aldrig varit föremål för en sammanhållen och genomgripande akademisk behandling. LÄS MER