Sökning: "Bruno Velander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bruno Velander.

  1. 1. Lojalitetsreciprocitet : En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Bruno Velander; [2018]
    Nyckelord :Treu und Glauben; Good faith; Good faith and fair dealing; Loyalty; Lojalitetsplikten; Lojalitet; Civilrätt; lojalitetsprincipen; Upplysningsplikt; Informationsplikt; Skadebegränsningsplikt; Reciprocitet; Reciproka;

    Sammanfattning : Framställan behandlar i vilken utsträckning den ena avtalspartens brott mot lojalitetsplikten medför att den andra avtalsparten får en, helt eller delvis, inskränkt lojalitetsplikt (lojalitetsreciprocitet). Då lojalitetsreciprocitet utgör en del av lojalitetsplikten är förståelsen för det senare institutet avgörande för att kunna analysera reciprociteten. LÄS MER