Sökning: "Bryoria bicolor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bryoria bicolor.

  1. 1. Status och hotbild för den oceaniska laven broktagel Bryoria bicolor i sydvästsverige

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

    Författare :Lena Sunnanquist; [2007]
    Nyckelord :lavar; broktagel; Bryoria bicolor; rödlistade arter; jordbrukslandskap; Sverige;

    Sammanfattning : Horse-hair lichen Bryoria bicolor is a red-listed lichen species in the category Vulnerable. It is an oceanic lichen and it is often found on boulders and cliffs in a semi-open environment with a high humidity in the agricultural landscape. LÄS MER