Sökning: "Brytpunktsamtal"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Brytpunktsamtal.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter före, under och efter brytpunktssamtal med äldre personer och dennes närstående i kommunalt särskilt boende.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Emenike; [2024]
  Nyckelord :Breakpoint conversation; elderly person; relatives; special housing.; Brytpunktssamtal; äldre person; närstående; särskilt boende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brytpunktssamtal är ett samtal som sker mellan den ansvarige läkare, patienten och dess närstående med syfte att informera om vårdens inriktning samt ger möjlighet för den äldre personen att framföra sina önskemål i livet slutskedet. Sjuksköterskan har en viktig roll vid brytpunktsamtal genom att ge emotionellt stöd till den äldre och dennes närstående under samtalet, att följa upp efter samtalet samt planera personcentrerad vård utifrån den äldres och dess närståendes behov och önskemål. LÄS MER

 2. 2. I vilken utsträckning får patienter brytpunktssamtal vid hjärtsjukdom jämfört med cancersjukdom - En registerstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Fredrika Rydelius; Petter Tollemark; [2023-10-04]
  Nyckelord :Brytpunktsamtal; palliativ vård; hjärtsjukdom; cancer; Svenska palliativregistret; palliativ värdegrund;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i utvecklade länder och palliativ vård bör erbjudas i livets slut. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som har till syfte att lindra lidande i livets slut. Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och närståendestöd. LÄS MER

 3. 3. Brytpunktssamtalets betydelse för den palliativa vården av äldre personer : En registerstudie baserad på data från Svenska palliativregistret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Ronja Lindhe; Johanna Sundberg; [2023]
  Nyckelord :end-of-life conversation; palliative care; register study; older person; brytpunktssamtal; palliativ vård; registerstudie; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet äldre i befolkningen blir fler och behovet av palliativ vård ökar. Socialstyrelsen har tagit fram nationella kvalitetsindikatorer som speglar de viktigaste aspekterna av god palliativ vård, där brytpunktssamtal utgör en av dessa. LÄS MER

 4. 4. Patienter med religiös/andlig trosuppfattning och deras upplevelser av palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ramadan Bajrami; Amin Bensaci; [2023]
  Nyckelord :Andlighet; Försoning; Hopp; Mening; Palliativ vård; Religion; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år avlider cirka 90 000 människor i Sverige. 79 procent av dessa individer får brytpunktsamtal. Det innebär att patienter övergår från en kurativ vård till palliativ vård. Under palliativ vård möter sjuksköterskan frågor om existensen och döden. LÄS MER

 5. 5. Samtal om döden : En litteraturstudie om samtal inom hemsjukvården vid livets slut

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christina Andersson; Emma Lundkvist; [2022]
  Nyckelord :Brytpunktsamtal; hemsjukvård; litteraturöversikt; Samtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER