Sökning: "Buddhism"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Buddhism.

 1. 1. Myten om Kumari i Kathmandudalen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sofia Herslow; [2019]
  Nyckelord :Kumari; Kathmandu; Bhaktapur; Patan; Nepal; Shaktism; Divine right of Kings; Malla; Virgin worship; History of Religion; Hinduism; Buddhism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The thesis discusses a myth of Kumari in relation to historical events and political tendencies in the Kathmandu valley. While historically myths have been used for various purposes, most of which are harmless, sometimes the motives do not justify the actions. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling inom gymnasieskolan : En kvalitativ studie med utgångspunkt i momentet buddhism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Berglund; [2019]
  Nyckelord :Språkutveckling; buddhismen; sociokulturella perspektivet; närmaste utvecklingszonen; religionsundervisning; gymnasiet; Lev Vygotskij;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en lärare kan arbeta språkutvecklande inom religionsundervisningen, med fokus på undervisning i momentet buddhismen. Undersökningen grundar sig på fem stycken intervjuer med tre religionslärare samt två svensklärare. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; Laura Matero; [2019]
  Nyckelord :religion; årskurs 4-6; läromedelsanalys; substantiell; funktionell; religionsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. LÄS MER

 4. 4. Sex – sakral sensualism eller satanisk svaghet? : En litteraturstudie om judendomen och buddhismensförhållningssätt till sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Ellen Bodenhem Östgren; [2018]
  Nyckelord :Sexualitet; Feminism; Judendom; Buddhism; Genus; Maktstruktur; Religionsundervisning;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som syftar till att undersöka hur judendomen och buddhismen förhåller sig till sexualitet. Den syftar även till att undersöka vilka skillnader det finns i tolkningen av sexualiteten beroende på om forskningen sker med en mer traditionell vetenskaplig forskning eller genom en feministisk forskning. LÄS MER

 5. 5. Döden på Tomhetens Fält : Döden, Intet och det Absoluta hos Nishitani Keiji och Nishida Kitarō

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Theodor Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :Nishida; Nishitani; death; nothingness; nihility; sunyata; emptiness; nondualism; contradictory identity; philosophy of religion; buddhism; zen; kyoto school; Nishida; Nishitani; döden; intet; negativitet; sunyata; tomhet; ickedualism; motsatsernas identitet; religionsfilosofi; buddhism; zen; kyotoskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the role played by death in the philosophy of Nishitani Keiji, through the nondual logic of contradictory identity developed by his teacher and founder of the Kyotoschool of philosophy, Nishida Kitarō. I explore Nishitani’s understanding of how Nothingness, nihility, through our awareness of death penetrates and nullifies existence itself, how the irreality of all being comes to the fore to make being itself unreal. LÄS MER