Sökning: "Buddhism"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet Buddhism.

 1. 1. Konstnärers inspirationer i Kina : En jämförande studie om den kinesiska konsten under Han- och Tangdynastin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elias Edström; [2020]
  Nyckelord :Kina; konst; Handynastin; Tangdynastin; buddhism; hellenism.;

  Sammanfattning : This study aims to examine and compare four objects of Chinese art that derive from two different dynasties; the Han dynasty and the Tang dynasty. The goal is to reach an understanding of what the art in China conveyed, and how Hellenistic and religious influences affected the Chinese art during the two dynasties. LÄS MER

 2. 2. Internetbaserad färdighetsträning och dess effekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Fransson Blasques; [2020]
  Nyckelord :acceptance and commitment training; buddhism; meditation; psykologisk flexibilitet; empati; medkänsla; självmedkänsla; rasism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Frågeställning: Syftet med detta arbete var att undersöka om interventioner baserade på ACT respektive buddhistisk meditation har en inverkan på psykologisk inflexibilitet, empati, medkänsla till andra, självmedkänsla samt modern rasism. Till detta hörde en explorativ frågeställning gällande eventuella skillnader i de båda metodernas inverkan på utfallsmåtten. LÄS MER

 3. 3. Den religiösa gemenskapens roll för skolungdomars välbefinnande : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Christian Andréasson; Linnéa Engholm; [2020]
  Nyckelord :Well-being; religion; adolescents; MHC-SF; Välbefinnande; religion; ungdomar; MHC-SF;

  Sammanfattning : Studien undersöker skillnader i ungdomars välbefinnande utifrån om ungdomen tillhör/är uppvuxen inom en religion eller inte, ungdomars deltagande i religiösa sammankomster samt skillnaden mellan de ungdomar som i huvudsak upplever socialt stöd från sin religion och de som har en mer fundamental uppfattning. Data har inhämtats från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA) och består av totalt 1231 skolungdomar. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys av hinduism och buddhism: Orientalism, genus och jämställdhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Sörsäter; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; genus; hinduism; jämställdhet; läromedelsanalys; orientalism; religionskunskap; vi- och dem-perspektiv;

  Sammanfattning : Läromedel i religionskunskap på gymnasiet kan vara problematiska att använda. Religionerna hinduism och buddhism framställs ofta som österländska religioner som avviker från den västerländska religiösa normen. Likaså brister många läromedel i genus- och jämställdhetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Kitsune: Analys av yõkai-varelsens relation till gudomen Inari utifrån fem japanska folksagor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Karolina Back; [2019]
  Nyckelord :Yōkai; Kitsune; Inari; Folksagor; Shintoism; Buddhism;

  Sammanfattning : Studien analyserar yōkai-varelsen kitsunes relation till gudomen Inari utifrån fem japanskafolksagor, med avsikt att bidra med ökad förståelse för yōkai-varelsens relation till gudomen.Källmaterialet, det vill säga folksagorna, innefattar The Foxe´s Wedding, The Grateful Foxes, Visuthe Woodsman and the Old Priest, The Magic Hood with Eight Disguises samt Inari Answers aWoman´s Prayer. LÄS MER