Sökning: "Bunkeflomodellen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bunkeflomodellen.

 1. 1. Kan du hoppa jämfota? : en studie om skillnader i elevers motorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Johansson; Elin Widercrantz; [2011]
  Nyckelord :motorik; idrott och hälsa; Bunkeflomodellen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet är att ta reda på om en utökad undervisning i idrott och hälsa har ett samband på skolelevers motoriska färdigheter. Detta syfte kommer vi undersöka genom att besvara frågorna ”hur ser de motoriska färdigheterna ut hos eleverna i en Bunkefloskola jämfört med i SIH-projektet?” och ”finns det något/några områden inom de motoriska färdigheterna där skillnaderna är särskilt utmärkande?”MetodDatainsamlingen bestod av två stycken observationstillfällen där vi observerade 60 elever, från en Bunkefloskola i Sverige. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan elevers inställning till rörelse på två skolor med olika engagemang för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Pernilla Jönsson; Cecilia Palmqvist; [2006]
  Nyckelord :Bunkefloprojektet; fysisk aktivitet; grundskola; rörelse; Sätt klassen och föräldrar i rörelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi har undersökt hur två skolor arbetar med rörelse. En skola som arbetar utifrån Bunkeflomodellen och en skola som inte arbetar kontinuerligt med rörelse. Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka hur man kan befrämja fysisk aktivitet i skolan, eftersom dagens forskning visar att barn rör sig mindre och blir fetare. LÄS MER

 3. 3. Rörelsens betydelse för barn i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Inga-Lena Johansson; [2006]
  Nyckelord :Bunkeflomodellen; Fysisk aktivitet; Motorisk utveckling;

  Sammanfattning : Skolan skall enligt Skolverkets kursplaner sträva efter att utveckla elevers fysiska, psykiska och sociala förmåga samt inspirera till en aktiv fritid. Det är en viktig utgångspunkt eftersom forskning visat att inaktivitet i barn och ungdomsåren till stor del påverkar hur fysiskt aktiv man blir som vuxen, vilket för med sig såväl fysiologiska som psykologiska effekter. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet som pedagogiskt hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Carolina Spogardh; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om man kan använda fysisk aktivitet i skolan som ett hjälpmedel för barn och ungdomar med ADHD och DAMP och i så fall hur. Jag har undersökt detta genom intervju med fem idrottslärare på fältet. LÄS MER