Sökning: "Burnout professional"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Burnout professional.

 1. 1. Utmattningssyndrom bland socialsekreterare : Chefers syn på utmattningssyndrom och psykosocial arbetsmiljö inom individ- och familjeomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Emma Grehn; Frida Vikström; [2020]
  Nyckelord :Burn-out; exhaustion; social worker; social services; supervisor; psychosocial work environment; individual and family care; Utmattningssyndrom; utbrändhet; socialarbetare; socialtjänsten; chef; psykosocial arbetsmiljö; individ- och familjeomsorg;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how supervisors within individual and family care handle the area for burnout among social workers. The study also examined supervisors view on the psychosocial environment and its significance for burn-out. In this qualitative study, interviews were conducted with 7 professionals supervisor. LÄS MER

 2. 2. Workplace Burnout Within the Project Management Discipline: a Comparative Look at Sweden and the UK

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nolwenn Lecompte; Alyssa Nicole Whitcomb; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Project Management; Burnout; Engagement; Sweden; UK; Areas of Worklife; Maslach Burnout Inventory - General Survey; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research into burnout has often focused on the helping professions, such as medical care (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). However, the cost of burnout to private organisations is high, since it correlates with lower productivity and increased turnover/turnover intention amongst others (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). LÄS MER

 3. 3. Bör man som professionell uttrycka egna känslor i arbetet? - En kvalitativ studine om LSS personalens känslohantering i arbetet med självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabella Kajrup; Sara Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Självbestämmande; Emotional labor; LSS; Sociala band; Daglig verksamhet enligt LSS; Gruppbostäder enligt LSS; empowerment; Social work;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att låta sina egna personliga känslor och värderingar uttryckas i den professionella rollen anses i tidigare forskning vara nödvändigt för att undvika utbrändhet. Det är viktigt att man som professionell är medveten om sina egna känslor och tillåter dem att ta plats men att man i arbetet med brukare ständigt låter fokuset vara på deras självbestämmande. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till utbrändhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Joakim Eriksson; Maja Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Burnout; Experience; Nurses; Stress; Erfarenheter; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbete var ofta stressigt och långtidssjukskrivningar bland sjuksköterskor kunde till stor del kopplas till stress. Långvarig stress kunde leda till utbrändhet och tecken på utbrändhet var vanligt förekommande bland sjuksköterskor och försämrade deras arbetsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Nyexaminerade psykologer i glesbygd : Arbetsmiljö och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Iza Johannesson; Lovisa Johansson; [2019]
  Nyckelord :rural areas; newly graduated psychologists; psychosocial work environment; mental health; burnout; glesbygd; nyexaminerade psykologer; psykosocial arbetsmiljö; psykisk hälsa; utmattning;

  Sammanfattning : I kontrast mot internationell forskning har psykologarbete i glesbygd hittills varit underbeforskat i svensk kontext. Vidare kan övergången mellan utbildning och yrkesliv vara utmanande för psykologer. LÄS MER