Sökning: "Business Email"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Business Email.

 1. 1. How Managers in an MNC deal with Internal Communication -A Single Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Avramidi; Hanna Nejstgaard; [2021-12-02]
  Nyckelord :MNC; Internal Communication; Formal and Informal Communication; Business Email; CC email; Skype; Push and Pull;

  Sammanfattning : This Case Study is a Bachelor Thesis in Management about internal communication. The purpose of the study is to increase knowledge and create a better understanding on how managers work with internal communication in an MNC. LÄS MER

 2. 2. Vad krävs för att nya pendlarparkeringar i Gävle kommun skall fungera?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Sara Öberg; Hanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Commuter parking; emission reduction; central business district; public transport; survey; interview study; Pendlarparkeringar; utsläppsminskning; central business district; kollektivtrafik; enkätundersökning; intervjustudie;

  Sammanfattning : Pendling in till stadens centrum orsakar trafikköer och dålig luft samtidigt som fordonstrafik står för en av de största utsläppskällorna av växthusgaser i Sverige. Pendelparkeringar representerar ett mer miljövänligt alternativ men det utnyttjas inte till fullo. LÄS MER

 3. 3. Predicting average response sentiments to mass sent emails using RNN

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adel Bavey; [2021]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Sentiment Forecasting; Natural Language Processing; Machine Learning; Recurrent Neural Nets; E-mails; Sentiment Analys; Sentiment Förutsägning; Naturlig Språkbehandling; Maskininlärning; Recurrenta Neurala nät; E-mails;

  Sammanfattning : This study is concerned with using the popular Recurrent Neural Network (RNN) model, and its variants Gated Recurrent Unit (GRU) and Long-Short Term Memory (LSTM), on the novel problem of Sentiment Forecasting (SF). The goal of SF is to predict what the sentiment of a response will be in a conversation, using only the previous utterance. LÄS MER

 4. 4. Skomakarens barn i kommunikationsbranschen : En kvalitativ studie om relationsskapande i sociala medier genom strategisk kommunikation för byråer i kommunikationsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ida Funeland; Lisa Johansson; [2021]
  Nyckelord :strategic communication; relationship building; social media; communications industry; practitioners; strategisk kommunikation; relationsskapande; sociala medier; kommunikationsbranschen; praktiker;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur utvalda praktiker i kommunikationsbranschen i Karlstad upplever anpassningen av sociala medier och dess roll för relationsskapande genom strategisk kommunikation.  Huvudfrågeställning: Hur upplever de utvalda praktikerna i den bransch som borde vara i framkant inom kommunikation anpassningen av det strategiska skiftet som sociala medier medfört?  o Hur upplever praktikerna sociala mediers roll i den strategiska kommunikationen för relationsskapande?o Hur kan praktikernas upplevelser av relationsskapande genom sociala medier som kommunikationsväg förklaras genom Social Information Processing Theory?o Hur kan praktikernas upplevelser av relationsskapande genom sociala medier som strategisk kommunikation förklaras genom Relationship Cultivation Strategies? Teorier: Social Information Processing, Relationship Cultivation  Metod: I denna studie har vi använt oss av metoden kvalitativa intervjuer och genomfört undersökningen på nio praktiker verkande i byråer inom kommunikationsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Våra värdeord sitter i vårt DNA : Pandemins påverkan på organisationskulturen inom ett företag i rekryteringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carl Berggren; Sandra Åsberg; [2021]
  Nyckelord :Organisationskultur; Schein; pandemi; distansarbete;

  Sammanfattning : Studien ämnar skapa en fördjupad förståelse för hur individens upplevelse av organisationskultur påverkas i samband med covid-19. Vidare ämnar studien att utreda om övergången till mer digital kommunikation påverkar upplevelsen av organisationskulturen. LÄS MER