Sökning: "Business Intelligence Competency Center"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Business Intelligence Competency Center.

  1. 1. Informationsförvaltning inom en stor organisation : En fallstudie på Trafikverket

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

    Författare :Therese Glad; [2016]
    Nyckelord :Information management; Data Warehouse; Business Intelligence Competency Center; Informationsförvaltning; Data Warehouse; Business Intelligence Competency Center;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur en stor organisation arbetar med förvaltning av information genom att undersöka dess nuvarande informationsförvaltning, samt undersöka eventuella förslag till framtida informationsförvaltning. Vidare syftar studien också till att undersöka hur en stor organisation kan etablera en tydlig styrning, samverkan, hantering och ansvars- och rollfördelning kring informationsförvaltning. LÄS MER