Sökning: "Business and Economics"

Visar resultat 1 - 5 av 12711 uppsatser innehållade orden Business and Economics.

 1. 1. Destination okänd: En kvalitativ studie baserad på chefers upplevelser av ledarskap under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bjärholm; Emelie Eriksson; Tobias Vadstedt; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; ledarskap; ledarskapskonstruktion; förhandling; följarskap; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Destination okänd - En kvalitativ studie baserad på chefers upplevelser av ledarskap under Covid-19-pandemin Seminariedatum: 11 januari 2023 Kurs: FEKH49 - Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Erik Bjärholm, Emelie Eriksson och Tobias Vadstedt Handledare: Nadja Sörgärde Fem nyckelord: Covid-19, ledarskap, ledarskapskonstruktion, förhandling, följarskap Forskningsfrågor: Vilka förväntningar på ledarskap upplevde chefer att deras underordnade ställde under Covid-19-pandemin? (och) Hur påverkade chefernas upplevelser av deras underordnades förväntningar deras sätt att leda under Covid-19-pandemin? Syfte: Studien syftar till att bidra med ökad förståelse för hur ledarskap konstrueras i en kriskontext genom att analysera chefers upplevelser av att bemöta de förväntningar på ledarskap som de uppfattade ställdes av deras underordnade under Covid-19-pandemin. Metod: För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ intervjustudie med ett semistrukturerat intervjuförfarande genomförts med nio chefer i privat sektor. LÄS MER

 2. 2. Styrmedel i samverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aram Al-Kurdi; Albin Åkerström; Linus Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Impacts of Covid-19 on Cooperatives in Sweden : a Case Study of Arla Foods

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Farhana Sultana; Nourhan Raafat Moustafa Abdelsalam; [2023]
  Nyckelord :Cooperatives; Covid-19; Covid-19 pandemic; resilience; strategy; internal governance; decision making; economic Impact; crisis management; crisis decision-making framework;

  Sammanfattning : Different organizations face diverse challenges to survive during Covid-19. Rare external disruptions due to natural causes such as pandemics affect a company's ability to continue operations, from obtaining raw materials from suppliers to delivering finished products directly to the market. LÄS MER

 4. 4. Den värdebaserade vårdens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ster Arafat; Christa Maria Raheb; [2023]
  Nyckelord :Value-based healthcare; healthcare; patient; caregivers; customer; Värdebaserad vård; sjukvården; patient; vårdgivare; kund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur införandet av managementkonceptet värdebaserad vård upplevs av vårdgivare respektive patienter. Vi vill även undersöka hur arbetet med värdebaserad vård påverkar kvaliteten av vården. LÄS MER

 5. 5. Att manipulera eller inte manipulera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Wallenberg; Tilde Engquist; Elina Kornbakk; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; modified Jones Model; Large Cap and Mid Cap; accruals; corporate governance; incentive program.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Att manipulera eller inte manipulera - En kvantitativ studie avseende sambandet mellan kvinnlig representation i ledande positioner och earnings management. Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Tilde Engquist, Elina Kornbakk och Alicia Wallenberg. LÄS MER