Sökning: "Business plan"

Visar resultat 16 - 20 av 753 uppsatser innehållade orden Business plan.

 1. 16. Strategic Planning in Small and Medium-sized Enterprises in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tomas Spontak; Seppe Mattheeusen; [2018]
  Nyckelord :SMEs; strategy; strategic planning; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Small and medium-sized enterprises (SMEs) constitute an important part of the national economies. In order to be able to survive and compete with large businesses, SMEs have to actively plan their future. LÄS MER

 2. 17. Digitaliseringens inverkan på redovisningskonsulters arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Emme; Elin Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och inledning: Datorer och digitalisering har sedan 1980-talet utvecklats i snabb takt och inte minst i näringslivet. Inom redovisningsbranschen har digitaliseringen haft en stor genomslagskraft och verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har och kommer att behöva förändras i takt med utvecklingen. LÄS MER

 3. 18. Using metrics to define, monitor and plan innovation capabilities

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Carl Banér; Ted Tigerschiöld Tigerschiöld; [2018]
  Nyckelord :innovation management; innovation capability; innovation measurement; innovation  metrics; innovation management; innovationsförmåga; innovationsmätning; mätetal för  innovation;

  Sammanfattning : Measuring innovation as a strategic objective allows companies to gauge their performance and  stay competitive. This study examines how the introduction of a metrics-oriented governance  tool can be used to strengthen the innovation performance in an industrial setting. LÄS MER

 4. 19. Är mammaledighet en förlustaffär för kvinnliga fastoghetsmäklare? : En kvalitativ studie om mammaledighetens påverkan på kvinnans karriär.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jessica Davidsson; Gabriella Granbom; [2018]
  Nyckelord :Maternity leave; female; real estate agent; combination of work-life and family-life; commission salary.; Mammaledighet; kvinna; fastighetsmäklare; kombination mellan arbetsliv och familjeliv; provisionsbaserad lön.;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att beskriva hur kvinnliga fastighetsmäklare upplever att en mammaledighet kan komma att påverka deras karriärer. Vi ville undersöka om blivande mammor upplever en oro inför och efter en mammaledighet samt i vilken utsträckning de anser att lönemodellen skulle vara en påverkande faktor. LÄS MER

 5. 20. The Business Model Concept and the Sharing Economy : An Overview

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mark Fenzel; [2018]
  Nyckelord :Business Model; Sharing Economy; Competitive Advantage; Collaborative Consumption; Value Creation Driver;

  Sammanfattning : The aim of this article is to give an overview of the business model concept and theories focussing on the sharing economy. Selected concepts and studies are presented, and its application, usefulness and limitations are discussed. LÄS MER