Sökning: "Busniess model Innovation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Busniess model Innovation.

  1. 1. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
    Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

    Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER