Sökning: "Butcher’s Crossing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Butcher’s Crossing.

  1. 1. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
    Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

    Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER