Sökning: "Butiksupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Butiksupplevelse.

 1. 1. Visual Merchandising : Har visual merchandising en betydande roll inom second hand?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Pettersson; Emma Johansson; Fredrica Enström; [2020]
  Nyckelord :Second hand; Visual merchandising; Sustainability; Second hand; Visual merchandising; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Second hand-handeln i Sverige växer allt mer och antalet aktörer inom marknaden ökar. Konsumenter sätter allt större krav på hur företag framställer sina produkter och designar sina butiker. Konventionell handel skiljer sig åt från second hand-handeln då strategier inom visual merchandising följs mer noggrant. LÄS MER

 2. 2. Butiksytans betydelse för upplevelsen : En kvalitativ studie om layout och grupperingars påverkan på kvinnors butiksupplevelser i inredningsbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Moa Björnberg; Maja Löfström; [2019]
  Nyckelord :Store environment; Servicescape; Space allocation; Layout; In-store experience; Interior design stores; Butiksmiljö; Servicelandskap; Gruppering; Layout; Butiksupplevelse; Inredningsbutiker;

  Sammanfattning : Syfte och Frågeställning Studiens huvudsyfte är att skapa förståelse för hur layout och gruppering i butiksmiljöer, påverkar inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse. För att besvara studiens syfte har följande frågeställning formulerats: Hur påverkar layout och gruppering inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse i fysiska inredningsbutiker där produkter grupperas efter produktkategorier jämfört med där produktkategorier mixas? Metod, Teoretisk referensram och Empiri Studien är kvalitativ med en komparativ forskningsdesign och jämför två fall vilka utgörs av butikerna Hemtex, i Kalmar, och Hjärterum, i Borås. LÄS MER

 3. 3. Blippa dig till en sömlös handel! : En experimentell studie om hur digital teknik i den fysiska butiken höjer butiksupplevelsen

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Eklund; Aweza Midia Diliwi; [2019]
  Nyckelord :Brick and Mortar Innovation; Customer Experience; E-Commerce; In-Store Experience; M-Commerce; Mobile Commerce; Mobile Phones; Near Field Communication; NFC; Physical Stores; Retail; Seamless Commerce; Smartphones; Technology; The Future Store; UX; Användarupplevelse; Butiksinnovation; Butiksupplevelse; Detaljhandel; Digital teknik; E-handel; Framtidens butik; Fysisk butik; Kundupplevelse; M-handeln; Mobil handel; Near Field Communication; NFC; Närfältskommunikation; Smartphones; Sömlös handel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Det råder en allmän oro rörande den fysiska butikens framtid. Ett paradigmskifte inom detaljhandeln innebär att den fysiska butiken, för att upprätthålla effektiva och lönsamma affärer, inte längre kan förlita sig på historiskt framgångsrika affärsmodeller och praxis. LÄS MER

 4. 4. Estimating Median Visiting Times using Re-identification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Johan Rodhe; Gustaf Oxenstierna; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; Computer vision; Image analysis; Re-identification; Deep learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Using customer visiting times stores can analyse customer behaviour and gain insights to help improve the store experience. This thesis investigates the possibility of using person re-identification to create a system that can estimate the median visiting time. Neural networks were used to analyse images of persons from two different views. LÄS MER

 5. 5. Butikatmosfärens stimuli : En studie om hur konsumenter upplever butiksmiljön

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Sahlén; Louise von Walden; [2014]
  Nyckelord :Store atmosphere; store environment; environment psychology; emotional response; consumer behaviour; Butiksatmosfär; butiksmiljö; miljöpsykologi; känslorespons; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar konsumentens butiksupplevelse. Detta för att få kunskap om hur butiker kan möta kundens behov, genom utformning av butiksutrymmet samt personalens bemötande. LÄS MER