Sökning: "Bygg- och anläggningsprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Bygg- och anläggningsprogrammet.

 1. 1. "Var inte rädd utan kör på!"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lena Sundin; Tina Teandersson; [2020]
  Nyckelord :gymnasievalet; habitus; mansdominerade yrkesprogram; normbrytande val; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att hela befolkningens kunskaper och kompetens tillvaratas. Jämställdhet mellan könen är en viktig faktor för tillväxt. Den svenska arbetsmarknaden är dock till stor del könssegregerad. LÄS MER

 2. 2. Relevansen i dagens matematikinnehåll för gymnasieskolans yrkesprogram enligt Skolverkets läroplan Lgy-11

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Mats Fried; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Samarbete; Relevans; Yrkesmatematik; Nationella prov;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur relevant matematiken är för eleverna på yrkesprogrammen. Detta med anledning av att den här kategorin elever har högst andel elever med låg motivation och med låga meritvärden från grundskolan. LÄS MER

 3. 3. “Man kan ju inte vara kunnig innan man fått en chans att lära sig” : En studie om byggbranschens upplevelser av yrkeselevers yrkeskunnande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Iréne Blank; Magdalena Fridén; [2017]
  Nyckelord :Vocational Program; vocational skill; competence; school reform of 2011; guiding counseling; Yrkesprogram; gy11; gymnasiereform; kompetens; studie- och yrkesvägledare; yrkeskunnande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur praktikhandledare inom bygg- och anläggningsprogrammet uppfattar byggelevers yrkeskunnande och om de upplever någon skillnad i yrkeskunnandet mot före gymnasiereformen 2011. Studie- och yrkesvägledare fungerar som en länk mellan eleverna och branscherna där det är viktigt för vägledaren att ha kännedom om branschernas synsätt. LÄS MER

 4. 4. Yrkeselevers motivation till ämnet matematik på gymnasienivå : Finns det skillnader mellan olika yrkesprogram?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nils-Erik Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Matematik; motivation; gruppintervjuer; yrkesprogram.;

  Sammanfattning : Yrkesprogram är den del av gymnasiet som uppvisar störst andel elever med det underkända betyget F i matematik. Men även mellan de olika yrkesprogrammen finns det skillnader. Syftet med denna undersökning är att få en förståelse för elevers motivation för ämnet matematik inom yrkesprogrammen. LÄS MER

 5. 5. Det meningsfulla yrkesspråket : En intervjustudie av erfarenheter av det språk som talas på den arbetsplatsförlagda utbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Bergström; Natalie El-Hage; [2015]
  Nyckelord :Yrkesspråk; språkutveckling; språkbruk; kommunikation; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet är att synliggöra erfarenheter av det språk som talas på den arbetsplatsförlagda utbildningen inom två yrkesförberedande program på gymnasieskolan. Studien inriktar sig på att undersöka elevens förberedelse inför kommunikativa situationer i yrket samt att förmedlaen bild av hur språket tillämpas på den arbetsplatsförlagda utbildningen. LÄS MER