Sökning: "Byggbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Byggbolag.

 1. 1. Outnyttjade byggrätter för flerbostadshus - Förekommer det och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Emil Persson; Joel Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Byggrätter; outnyttjad mark; detaljplan; fastighet; exploatering; genomförandetid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the public report, Ett snabbare bostadsbyggande, a research was made to find out how the utilization of undeveloped building rights could be made more efficient. However, the material on which the research was based was found insufficient, which created the idea for this report. LÄS MER

 2. 2. Mer prisvärda hyresrätter? : Hur arbetar utvalda byggbolag för att kunna pressa nyproduktionshyrorna och blir bostäderna som de bygger tillgängliga för de grupper som är mest utsatta på bostadsmarknaden?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ebba Wikström; [2018]
  Nyckelord :Rental apartments; rent levels; affordable housing; cheaper housing; innovations within housing construction; lower construction costs; Hyresrätter; hyresnivåer; prisvärda bostäder; billigare bostäder; innovationer inom byggande; sänka produktionskostnader;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar och koncentreras allt mer till storstäderna. Detta har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder och ett högre tryck på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Digital ritningshantering i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jenny Hadorn; [2018]
  Nyckelord :ritningshantering; change management; byggproduktion; bluebeam; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga för- och nackdelarna med den nya digitala ritningshanteringen gentemot den traditionella hanteringen med pappersritningar. Vilka incitament som finns för att motivera den nya arbetsmetoden och om kan det påvisas att det bidrar till en effektivare produktion samt att det ger en ekonomisk fördel. LÄS MER

 4. 4. Olokaliserade markanvisningar i storskaliga stadsbyggnadsprojekt : Ett sätt att involvera byggherrar i ett tidigt skede

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Ellenfors; [2018]
  Nyckelord :land allocation; exploitation; property developers; urban development; municipality; detailed plan; markanvisning; exploatering; byggherrar; stadsbyggnad; kommun; detaljplan;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur byggherrar, utan att tilldelas lokaliserade byggrätter, och kommun tillsammans kan arbeta med storskaliga stadsbyggnadsprojekt. Stadsbyggnadsprojekt där flera byggherrar är involverade och där vissa av dem tilldelas en samordnande roll med komplicerade frågeställningar vad gäller byggande och fördelning av ansvar, kostnader och byggrätter. LÄS MER

 5. 5. Analysis of sustainable building materials, their possibilities and challenges

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Erik Arnesson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden has as the first welfare state signed the petition of having net zero GHG emissions 2045. The construction industry is a large contributor to Sweden’s current GHG emissions and an action plan signed by several construction companies, including Veidekke, has stated several partial goals and one end goal of a construction industry with net zero emissions 2045. LÄS MER