Sökning: "Byggindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Byggindustri.

 1. 1. Prestationsutvärdering av ytterväggar baserat på byggnadstekniska delaspekter : En utvärdering av 12 vanligt förekommande typer av ytterväggar med avseende på akustik, brand, fukt, estetik, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, konstruktion och bärförmåga samt samordning, utförande och byggteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Theodor Ilbäcken; [2022]
  Nyckelord :arkitektur; ytterväggar; prestation; utvärdering; fukt; akustik; brand; konstruktion och bärförmåga; samordning; utförande; byggteknik; bäst yttervägg;

  Sammanfattning : Examensarbetet omfattade utvärdering av vanligt förekommande ytterväggars prestation med avseende på följande delaspekter: akustik, fukt, brand, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, samordning, utförande och byggteknik, estetik samt konstruktion och bärförmåga. Varav målet var att evaluera vilka ytterväggar bland de vanligaste inom svensk byggindustri som presterar bäst inom respektive delaspekt och överlag med alla delaspekter inräknade i en helhetsbedömning. LÄS MER

 2. 2. Enabling Portfolio-driven Idea Generation for Radical Innovation : A Case Study of an Innovation Hub in the Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Helena Habberstad; Klara Lövgren; [2022]
  Nyckelord :Idea generation; Radical Innovation; Portfolio Management; Scenario-based Portfolio Management; Construction industry; Open Innovation; Innovation Partnerships; Crowdsourcing; Innovation networks; Innovation hub; Idégenerering; Radikal Innovation; Portföljhantering; Scenariobaserad Portföljhantering; Byggindustri; Öppen Innovation; Innovationspartnerskap; Crowdsourcing; Innovationsnätverk; Innovationshubb;

  Sammanfattning : Innovation has proven to be an important way for companies to be competitive and relevant in a dynamic market. The construction industry has tended to focus on incremental innovations and is not as familiar with methods for developing radical innovations. LÄS MER

 3. 3. Vilken kvalitet håller nya bostäder?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Josef Citrohn; Sjöberg Joachim; [2022]
  Nyckelord :Daylight; axiality; tour; room organisation; potential for remaining resident; MAB; immersurable values; Dagsljus; axialitet; rundgång; rumsorganisation; potential för kvarboende; MAB; Omätbara värden;

  Sammanfattning : Flera kommuner runt om i Sverige rapporterar om att man har bostadsbrist. Orsaker tillatt det finns en bostadsbrist i Sverige är dels den höga byggkostnaden delsbefolkningsökning som sker. För att kunna möta upp bristen samt ökningen har detproducerats bostäder i en stor volym. LÄS MER

 4. 4. Prestanda hos samverkanspelare : En kvantitativ studie om samverkanspelare är ett bättre val i framtidens byggindustri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Martin Nilsson; Anders Sundeman; [2022]
  Nyckelord :Samverkanspelare; LCA; stål; betong; hållbarhet;

  Sammanfattning : Background: In a world where awareness in climate change is growing, humans need tofind new more sustainable ways towards prosperity and development. Theconstruction industry today is one of the industries where waste iscreated while pace of innovation is low compared to other industries. LÄS MER

 5. 5. Olyckshantering och säkerhet på byggarbetsplatser : En jämförelsestudie mellan EQ Bygg AB och Byggmäster AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Augin Kaya; Mariwan Jalal; Sahal Kollane; [2022]
  Nyckelord :Construction industry; construction company; risk management; safety; safety work; work environment.; Byggindustri; byggföretag; riskhantering; säkerhet; säkerhetsarbete; arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Purpose: This study where accidents often occur in the construction industry and most construction companies try to reduce the number of accidents at work each year. According to statistics, thousands of occupational accidents are reported annually. Dozens of these accidents have led to deaths. LÄS MER