Sökning: "Bygglek i förskola"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Bygglek i förskola.

 1. 1. Naturvetenskap i förskolan : En intervjustudie om pedagogers beskrivning av barns naturvetenskapliga lärande i åldern 1-3 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ing-Marie Olsén; [2014]
  Nyckelord :Naturvetenskap; förskola; små barn; barns lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar med naturvetenskap och barn i åldern 1-3 år samt hur de beskriver sina erfarenheter av hur barn lär sig naturvetenskap. För att söka denna kunskap användes följande frågeställningar: ”Hur beskriver pedagoger sina erfarenheter av hur små barn lär sig naturvetenskap?”, ”Vad beskriver pedagoger att små barn i förskolan behöver lära sig i naturvetenskap?”, ”På vilket sätt uttrycker pedagoger att de skapar förutsättningar för små barns naturvetenskapliga lärande?”, samt ”Hur beskriver pedagoger att de arbetar med naturvetenskap med små barn?”. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar pedagoger i förskolan : Hur använder pedagoger i förskolan bildskapande för att främja barnets språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Teresa Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Bild- och formskapande; förskola; förskollärare; skapande och språkutveckling;

  Sammanfattning : Alla människor har ett fundamentalt behov av att få uttrycka sig och föra en dialog med sin omvärld. Barns behov av att förmedla sig till sin omgivning är under stark utveckling under tiden i förskolan och kan ta många skilda kommunikativa uttrycksformer. LÄS MER

 3. 3. Små barn leker med matematiska begrepp : En studie om i vilka spontana lektyper förskolebarn använder jämförelseord och lägesord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Maria Nordin; Johannah Tapper; [2009]
  Nyckelord :Mathematical concepts; spontaneous play; preschool; Matematiska begrepp; spontan lek; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka i vilka spontana lektyper inomhus, förskolebarn uttrycker matematiska begrepp. Bakgrunden till studien är att vi anser att matematikarbetet på förskolan ska utgå från barnens perspektiv och då har leken en viktig betydelse. LÄS MER

 4. 4. Flickors och pojkars bygglekar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Pia Lewerentz; [2009]
  Nyckelord :Flickor; teknik; förskola; genus;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning var att studera 4-5 åringars bygglek på en förskola i min kommun. Jag ville också ta reda på om materialet påförskolan var det som barnen ville ha eller om de hellre skulle vilja leka med något annat i sin bygglek. .. LÄS MER