Sökning: "Byggnadstermografi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Byggnadstermografi.

  1. 1. Modulhus som passivhus : Undersökning på modulhus lämplighet att uppnå passivhusstandard med hjälp av byggnadstermografi och energiberäkningar

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Jesper Törngren; [2017]
    Nyckelord :Byggnadstermografi; passivhuskonstruktion; modulhus;

    Sammanfattning : Byggnads- och servicesektorn står för en stor del av den totala energianvändningen i Sverige och människan är idag väl medveten om konsekvenserna vid hög energianvändning. För att minska energianvändningen har det utvecklats energisnåla hus t.ex. passivhusen. LÄS MER