Sökning: "Byggnadsutformning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Byggnadsutformning.

 1. 1. OPTIMERING AV STÅLKONSTRUKTIONER

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Edvin Pöhner; Göran Ronell; [2019]
  Nyckelord :steel constructions; optimization; steel design; stålkonstruktioner; optimering; ståldimensionering;

  Sammanfattning : I rapporten undersöks om besparingar kan göras i projekteringsskedet av byggnadsverk. Undersökningen görs genom att sammanställa och analysera utnyttjandegraden av pelare i fyra stålhallar belägna i Örebroregionen. Syftet är att undersöka om besparingar går att göra och i sådant fall hur stora dessa är. LÄS MER

 2. 2. Från underutnyttjade ytor i staden till attraktiva områden : En studie om hur tillfälliga bostäder kan bidra till ett multifunktionellt stadsområde

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Gabriel Mitro; Gabriel Östlund; [2019]
  Nyckelord :Modular houses; Underutilized sites; Temporary building permit; Small-scale water system; CLT; Modulhus; Underutnyttjade platser; Temporära bygglov; Småskaligt VA-system; KL-trä;

  Sammanfattning : Bakgrunden till arbetet är en problematik som bland annat Boverket belyser och som idag är aktuell i flera kommuner, nämligen att kommunerna vill bygga tätare, mer yteffektivt och funktionsblandat. Samtidigt är bostadsbristen fortfarande ett problem i flera kommuner. LÄS MER

 3. 3. Utformning av flerbostadshus med avseende på trygghet och trivsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Lovisa Petersson; Qamar Tarabeih; [2018]
  Nyckelord :design plans; modern planning arrangement; site plan; apartment building; new housing estate; the million homes programme; safety; comfort; visualization; building design; housing adaptation; safe environment; residences; building permit documents; outdoor environment.; utformningsförslag; moderna planlösningar; situationsplan; flerbostadshus; nybyggnation; miljonprogrammet; trygghet; trivsel; visualisering; byggnadsutformning; bostadsanpassning; trygg miljö; bostäder; bygglovshandlingar; utemiljö.;

  Sammanfattning : Bostadsbristen som rådde i Sverige efter andra världskriget löstes genom ett bostadsprojekt som kom att kallas miljonprogrammet. Bostäderna som byggdes höll vid den tiden en hög standard invändigt medan utemiljön ofta bortprioriterades. LÄS MER

 4. 4. Ett attraktivt och offentligt passivhus - gestaltning av kulturhus i Örnsköldsvik centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erica Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Passivhus; Attraktivitet; Hållbart byggande; Kulturhus; Offentlig byggnad;

  Sammanfattning : The municipality of Örnsköldsvik has for a long time planned to establish a culture house in the centrum area. An investigation was started during the spring 2017 to develop local programs and analysis of needs with the keywords; attractive, width and tip, the building should also breathe sustainable construction. LÄS MER

 5. 5. Banviksbrottet - Parkeringshus i kombination med radhus : En hållbar lösning till parkeringsbrist?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Marcus Rydholm; Rasmus Lowenfalk; [2015]
  Nyckelord :Arkitektur; Betongelement; Bjälklag; Brandsäkerhet; Byggnadsutformning; Bärlag; Dagvatten; Gestaltning; Grönt tak; Konstruktion; Kombination; Parkeringshus; Parkeringsbrist; Radhus; Tätskikt;

  Sammanfattning : Denna rapport innehåller ett utformningsförslag med illustrationer, beskrivande textoch ritningar på hur parkeringsbristen kan lösas i stadsdelen Gamlestan i Lysekilkommun med hjälp av ett parkeringshus i kombination med radhus ovanpå. Hänsyntas till val av byggmaterial, möjlig konstruktionslösning, PBL, BBR, brandsäkerhet,dagvattenhantering, och ekonomi. LÄS MER