Sökning: "Byggskede"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Byggskede.

 1. 1. Hinder i ett expanderande Göteborg - en kvalitativ studie om hur tillgängligheten påverkas för personer med nedsatt rörelse- och synförmåga under ett byggskede

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Törnblad; Elin Wahlström; [2020-08-29]
  Nyckelord :Byggskede; byggregler; upplevd tillgänglighet; nedsatt rörelseförmåga; Construction phase; building laws; perceived accessibility; reduced mobility;

  Sammanfattning : In larger cities it often goes on some kind of construction work, big or small. Construction places can be difficult to get past, as they contain temporary solutions such as diversions of walkways. For individuals with a disability, this can have a significant impact on their day and hamper their ability to fully participate in the community. LÄS MER

 2. 2. Övergång mot cirkulärt flöde av träavfall från byggarbetsplatser

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Vivian Toma; Fredrik Wikström; [2020]
  Nyckelord :waste; wood waste; construction waste; cascading; circular economy; recycling; wood; resource efficiency; avfall; träavfall; byggavfall; kaskadering; cirkulär ekonomi; återanvändning; trä; resurseffektivitet;

  Sammanfattning : Dagens linjära materialflöde leder till att nyttjandegraden av råvaror är låg, vilket tömmer ut världens resurser och mängden avfall ökar. Samtidigt skapar den ökande världsbefolkningen och världsekonomin ett större tryck på dagens resurser vilket inte är hållbart i längden. LÄS MER

 3. 3. Material- och utformningsval för minskad klimatpåverkan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Christian Mattsson; Elias Odell; [2020]
  Nyckelord :Global uppvärmningspotential; Koldioxidekvivalent; Livscykelanalys; EPD; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Klimatpåverkan; Äldreboende Global Warming Potential; Carbon dioxide equivalent CDE ; Life Cycle Assessment; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg BM ; Climate Impact; Retirement home; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Att människan påverkar klimatet och att utsläpp av växthusgaser värmer planeten är ingen nyhet. Byggsektorn stod 2015 för 18 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och 2018 lanserade Bygg- och anläggningssektorn en färdplan för att nå en klimatneutral värdekedja tills år 2045. LÄS MER

 4. 4. Överlämning av Byggprojekt : Digitaliseringens inverkan på projektledarens arbete

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Marcus Källbrink; Jacob Månsson; [2018]
  Nyckelord :Digitisation; Digitalisation; BIM; Handover; Facility Management; Soft Landing; Digitisering; Digitalisering; BIM; Överlämning; Förvaltning; Soft Landing;

  Sammanfattning : Med den höga utvecklingstakt som teknik och digitala system för närvarande har, öppnas möjligheter till en omfattande utveckling och förändring av fastighetsbranschen. För fastighetsförvaltare innebär det att de olika processerna kan effektiviseras och optimering av arbetsprocesser, ofta genom utökat användande av digitala fastighetssystem och hjälpmedel, kan göras. LÄS MER

 5. 5. Miljömedveten produktvalsprocess med hjälp av BIM

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Anton Magnryd; Petra Kádár; [2017]
  Nyckelord :BIM; Information delivery specification; Log book; Product selection; BIM; Leveransspecifikation; Loggbok; Produktval;

  Sammanfattning : Syfte: Det föreligger svårigheter att undvika byggprodukter som innehåller farliga ämnen då användningen av dessa varor i vissa projekt är oundviklig spelar dokumentering en nyckelroll. Detta då spårbarhet förutsätter ett gott dokumenteringsunderlag. LÄS MER