Sökning: "C -sjuksköterska kvalitativ ansats"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden C -sjuksköterska kvalitativ ansats.

 1. 1. När fakta ska läras in. En kvantitativ och kvalitativ studie av ord i biologiämnet och högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matti Panteón; [2023-08-18]
  Nyckelord :ordkunskap; ordförråd; svenska som andraspråk; läromedelstexter; läsförståelse; biologi;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar två delstudier. Delstudie ett undersöker elever som läser svenska som andraspråk och hur väl eleverna anger sig förstå ett antal ord i en lärobok i biologi för grundskolans senare del. Delstudie två undersöker om flertydighet är ett hinder för läsförståelsen hos samma grupp av elever. LÄS MER

 2. 2. ”Plan A faller alltid, ha plan B och plan C i bakhuvudet” : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av att främja barns lärande och utveckling i förskolan kopplat till barngruppens storlek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Sara Teodorsson; Alva Wetter; [2023]
  Nyckelord :Förskollärare; Gruppstorlek; Organisatoriska förutsättningar; Undervisning; Utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori undersöka hur förskollärare beskriver sin uppfattning av att främja barns lärande och utveckling i förskolan kopplat till barngruppens storlek. Frågeställningarna berör hur förskollärare beskriver de organisatoriska förutsättningarna kopplat till barngruppen i verksamheten samt vilka verktyg förskollärare beskriver att de använder sig av för att främja barns lärande och utveckling utifrån barngruppens storlek. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters erfarenheter av stickskador : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Johanna Flymén; Aleksandra Krstovska; [2023]
  Nyckelord :Nurses; Nursing student; Needle-stick; Experience; Psychology; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter; Stickskador; Erfarenhet; Psykologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom sjuksköterskeyrket föreligger risk för eventuell stickskada vid hanteringen av medicinteknisk utrustning. Erhållen stickskada innebär en ökad risk för blodburen smitta, psykologiska besvär och långt gångna rädslor som riskerar att drabba sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter på livsövergripande plan. LÄS MER

 4. 4. Hänvisning till lägre vårdnivå inom ambulanssjukvården : Patientkaraktäristika och dokumentation

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabella Falk; Monika Nilsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Ambulanssjukvården triagerar patienter till både högre och lägre vårdnivå, vilket gör arbetet komplext. Bakgrund: Hänvisning till lägre vårdnivå har blivit allt vanligare inom ambulanssjukvården. All hälso-och sjukvårdspersonal har skyldighet att föra dokumentation för patientens vårdkontakt. LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeliene Hedin; Selicia Strindlund; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Social media marketing; Credibility; Brand attitude; Brand awareness; Purchase intention; Opinion leadership; Influencer marketing; Social media marketing; Trovärdighet; Varumärkesattityd; Varumärkeskännedom; Köpintention; Opinionsledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Influencer marketing på Instagram: Påverkan på konsumenters attityd och köpintention utifrån trovärdighetsfaktorer, opinionsledarskap, follower/followee-ratio och sympati Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Madeliene Hedin & Selicia Strindlund Handledare: Jonas Kågström & Martin Ahlenius Examinator: Lars-Johan Åge Datum: 2022 - Maj Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur influencers trovärdighet påverkar konsumenters köpintention. Mer specifikt undersöks huruvida konsumenters attityd mot influencers påverkas utifrån follower/followee ratio, trovärdighetsfaktorer (trovärdighet, expertis och attraktivitet), opinionsledarskap samt sympati. LÄS MER