Sökning: "C -sjuksköterska våld i nära relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden C -sjuksköterska våld i nära relationer.

 1. 1. Våld mot män : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Juan José Cifuentes Escobar; Moa Svensson; [2016]
  Nyckelord :“Intimate partner violence”; intimate; partner; violence; men; gay; “Intimt partnervåld”; intimt; partner; våld; män; gay;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle förekommer det våld mot män i nära relationer. Arbetet belyser att mäns utsatthet för våld i heterosexuella och homosexuella relationer är ett otillräckligt utforskat område. Sjuksköterskans roll är att identifiera samt hjälpa de drabbade männen. LÄS MER

 2. 2. Du är ingen riktig man : En studie om socialarbetares arbete med män som utsatts för relationsvåld ur genus-, maskulinitets- och hegemoniperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Camilla Andersson Bonnevier; Helena Norström; [2012]
  Nyckelord :gender; hegemonic masculinity; victimization; social work; abused men and intimate partner violence; genus; hegemonisk maskulinitet; offerrollen; socialt arbete; utsatta män och våld i nära relationer.;

  Sammanfattning : Du är ingen riktig man - En kvalitativ studie om hur socialarbetare arbetar med män som utsatts för våld i nära relationer och hur de hanterar föreställningar som finns i samhället om män Författare: Camilla Andersson Bonnevier och Helena Norström Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Socionomprogrammet Socialt arbete 30-60 hp C-uppsats, 15 hp Vt 2012                                                     Sammanfattning Studien handlar om våld mot män i nära relationer och syftet är att undersöka hur föreställningar om män som finns i samhället påverkar socialarbetares tankar och agerande i mötet med våldsutsatta män. LÄS MER

 3. 3. Våldets Normaliseringsprocess : En kvalitativ studie av tre kurdiska kvinnors erfarenheter av våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ceylan Hazal Göncü; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : KARLSTADSUNIVERSITETSociologi ÄMNE: Sociologi, C-kurs.                                HANDLEDARE: Annika Jonsson                                  SAMMANFATTNING: Studiens syfte är att utifrån en intervjustudie med utsatta invandrade kvinnor ta reda på om våldet normaliseras och i så fall i vilken utsträckning i de tre narrativ, utifrån Eva Lundgrens förståelde. LÄS MER

 4. 4. ”Och då måste han iväg, bort, ut liksom!”. En kvalitativ studie om uppbrottsprocesser. Fyra kvinnors berättelser om kampen för att ta sig ur sina relationer med våldsamma män.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Rossella Bertanzetti Faelu; Katrin Mosallanezhad; [2010-11-01]
  Nyckelord :våld i nära relationer; rädsla; hopp; makt; företrädarskap; hjälp; empowerment; uppbrottsprocess; moderskap;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor i nära relationer är en allvarlig och omfattande problematik som förekommer i alla länder världen runt, oavsett samhällsklass, etnicitet och religion. Mäns våld mot kvinnor utövas oftast på både fysisk, psykisk samt sexuell nivå. LÄS MER

 5. 5. Screening, intuition och erfarenhet; Nordiska barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och gynekologimottagningars arbete med att identifiera och hjälpa kvinnor och barn som utsätts för våld i en nära relation. En litteraturbaserad studie.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Susanne Persson; [2010-06-23]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; sjukvård; screening; Norden; Domestic violence; health care; screening; The Nordic countries;

  Sammanfattning : Introduction: Domestic violence is a big public health problem and the hiddennumbers over victims are big. There is a lack of scientific research in the Nordiccountries when it comes to how the health- and medical care identify and care for thevictims of domestic violence. LÄS MER