Sökning: "C- Barns lek"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden C- Barns lek.

 1. 1. Växter för miljöer där barn leker : en analys med utgångspunkt från Halmstad kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Patrik Axelsson; [2013]
  Nyckelord :lek; risk; slitage; lekplats; växt; vegetation; art;

  Sammanfattning : Det har gjorts flertalet studier som bekräftat vegetationens betydelse i leksammanhang, men det finns ett behov av vidare studier i enskilda växtval. Denna studie har gjort ett första försök i att bedöma vedartade växters lämplighet för leksammanhang utifrån (A) risk, (B) slittålighet och (C) lek. LÄS MER

 2. 2. Ett barns liv och leverne i ett kuddrum. Lek och kulturskapande, utifrån barns kompetenser sett ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nina Wiklund; Camilla Malmkvist; [2012]
  Nyckelord :kompetenser; lek; makt; miljö; samspel; samvaro; sociokulturellt perspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Malmkvist, C & Wiklund, N (2011). Ett barns liv och leverne i ett kuddrum.Lek och kulturskapande i ett kuddrum, utifrån barns kompetenser sett ur ett sociokulturellt perspektiv.Malmö: Lärande och samhälle: Malmö HögskolaExamensarbetet handlar om lek och kulturskapande utifrån barns kompetenser, sett ur ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Barns utomhuslek : en presentation och undersökning av ett inventeringsunderlag för barns lekmiljö utomhus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Östberg; [2012]
  Nyckelord :Barn; checklista; lek; Robin C. Moore; utomhuslek; utomhusmiljöer för lek;

  Sammanfattning : Barn som växer upp i stadsmiljöer är hänvisade till stadens parklekar och lekplatser för att leva ut sin lek. Dessa utomhusmiljöer kan se väldigt olika ut. Från ett mer standardiserat uttryck med tydligt definierade och tänkta funktioner, till ett mer naturlikt. LÄS MER

 4. 4. Varför utomhuspedagogik?

  C-uppsats,

  Författare :Maria Jonsson; [2011]
  Nyckelord :Autentisk; lek; lärande; motorik; pedagogen; prakt;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att ta reda på vad och hur barn lär genom utomhuspedagogik, men också pedagogens del i barnslärande. Vi ville se vad detta kunde bidra med i vårt framtida yrke som pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Lek, lärande och utveckling - en litteraturstudie om barns lek

  C-uppsats,

  Författare :Malin Spencer; [2011]
  Nyckelord :Lek; lärande; utveckling; förskolan; pedagoger; kv;

  Sammanfattning : Vi har haft som avsikt att belysa vikten av att arbeta med leken som enmedveten metod för barns lärande. Vårt syfte med arbetet är att fördjupa vår förståelsekring barns lek, lärande och utveckling i förskolan. Vi har haft för avsikt att synliggöra olikaperspektiv och förhållningssätt kring lek. LÄS MER