Sökning: "C- psykologi kvantitativ metod"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden C- psykologi kvantitativ metod.

 1. 1. Stress, egenförmåga, socialt stöd och syskonsplacering hos studenter : en kvantiativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Sanna Gagnero; [2015]
  Nyckelord :Stress; self-efficacy; social support; siblings; students; quantitative method; Stress; egenförmåga; socialt stöd; syskonskara; studenter; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Stressrelaterade besvär ökar bland ungdomar och majoriteten av studenter upplever stress flera dagar i veckan. Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan stress och egenförmåga, egenförmåga och socialt stöd och mellan stress och socialt stöd. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan läs- och matematiksvårigheter - finns det och vilka skulle de kunna vara?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Marita Schwerger; Anu Siemiontkowski; [2011]
  Nyckelord :ordavkodning; aritmetik; dyslexi; dyskalkyli; fonologisk förmåga; talfakta; arbetsminne; uppmärksamhet; snabb benämning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom en empirisk studie försöka att se om det finns korrelation mellan svårigheter med ordavkodning och svårigheter med grundläggande aritmetik. Det finns flera tänkbara samband mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter enligt forskning. LÄS MER

 3. 3. Vad upplever elever som meningsfullt i skolan? : en salutogen studie vid en hälsofrämjande skola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Ebba Franson; Ellika Berggren; [2009]
  Nyckelord :Salutogent perspektiv; KASAM; meningsfullhet; hälsofrämjande skola; elever;

  Sammanfattning : Abstract    Titel:                  Vad upplever elever som meningsfullt i skolan?                        – en salutogen studie vid en hälsofrämjande skola   Nivå:              C-uppsats i ämnet pedagogik   Författare:       Ellika Berggren och Ebba Franson   Datum:              2010-01   Handledare:    Inger Ahlgren     Syftet: Elever i grundskolan som upplever skolan som meningsfull har större förutsättningar att uppleva hälsa och välmående i framtiden. För att kunna förstärka meningsfullheten i skolan är det enligt tidigare forskning viktigt att utgå från elevernas perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Logotyper och företagsmärken : Att lägga märke till märkliga märken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling; Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Kristin Alm; Alice Öberg; [2007]
  Nyckelord :Logotypes; corporate brands; symbolism; perception; colour; Logotyper; företagsmärken; symboler; uppmärksamhet; färg;

  Sammanfattning : C-uppsats vars huvudsyfte var att undersöka hur stor igenkänning människor har av företagsmärken utan att logotypen finns med. Genom att arbeta med både en kvalitativ och kvantitativ metod har vi fått fram våra resultat, detta genom att våra respondenter besvarade en enkät. LÄS MER