Sökning: "C- suicid"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden C- suicid.

 1. 1. Att vårda patienter på IVA efter suicidförsök - ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Lindeborg; Caroline Mörck; [2014-07-02]
  Nyckelord :Attempted suicide; intensive care; caring; attitudes; perceptions;

  Sammanfattning : Introduktion: 2012 begicks c:a 1500 suicid i Sverige och antalet suicidförsök ökar. En del av de patienter som försökt ta sitt liv behöver intensivvård. Tidigare forskning pekar på att det är svårt att vårda och bemöta patienter som försökt begå suicid. LÄS MER

 2. 2. Genusbias i suicidprevention - en litteraturbaserad studie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linnea Oom; Maria Pehrson; [2010-06-10]
  Nyckelord :suicid; suicidprevention; genus; bias; metod; suicide; suicide prevention; gender; bias; method;

  Sammanfattning : Introduction: Suicide is a major public health problem both internationally and in Sweden. Itis known in research that sex and gender have a bearing on the incidence of suicide andattempted suicide. Gender Bias in medical research could lead to medical errors and to thatthe problem is made invisible. LÄS MER

 3. 3. Möte med äldre som inte vill leva - En kvalitativ studie av hur omsorgspersonal bemöter suicidala äldre

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tove Svantesson; Hanna Östman; [2009-07-01]
  Nyckelord :suicid självmord; äldre; omsorgspersonal; bemötande och stöd;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: I bland annat media har man under den senaste tiden uppmärksammat flera äldre människor som valt att ta sina liv. Vårt syfte har därför varit att undersöka och beskriva hur omsorgspersonal inom olika verksamheter bemöter suicidala äldre och ta reda på vilka kunskaper de har kring denna problematik och hur dessa har omsatts i praktiken. LÄS MER

 4. 4. En kartläggning av riskfaktorer för suicidförsök bland ungdomar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Axel Boreback; Petter Nordström; [2008-12-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste 20 åren har antalet suicidförsök kommit att öka bland ungdomar iSverige. Undersökningar visar att suicid och suicidförsök är ett relativt tabubelagtämne vilket leder till svårigheter att närma sig och förstå människan i denna mycketkänsliga situation. LÄS MER

 5. 5. Patienter nära suicid - Hur sjuksköterskor inom somatisk vård kan observera om patienten är suicidbenägen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Björn Malmgren; Kristofer Kander; [2008-01-30]
  Nyckelord :Suicid; suicidbenägen; suicidbeteende; suicidkommunikation; hopp; suicidscreening;

  Sammanfattning : Suicid räknas till en av de mest tragiska händelserna i mänskligt liv. Det orsakar enormt stort lidande bland närstående såväl som stor ekonomisk förlust för hela samhället. Som sjuksköterska inom somatisk hälso- och sjukvård är det essentiellt att arbeta preventivt och identifiera suicidbenägna patienter. LÄS MER