Sökning: "C- uppsats ersta sköndal"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden C- uppsats ersta sköndal.

 1. 1. Hur uppfattar kuratorer sin roll i den psykiatriska vården och hur väl förberedda kände de sig för uppgiften : En kvalitativ intervjustudie om kuratorer inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sonia Bajo; [2016]
  Nyckelord :Kurator; Psykiatri; Yrkesroll; Rollteori; Psykoterapi; Terapeutisk allians;

  Sammanfattning : I Sverige saknar kuratorer som yrkesgrupp ännu en specifik legitimation och därmed en skyddad yrkestitel. Det kan därför förväntas att kuratorsrollen är diffust definierad på många arbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. Klientens perspektiv på psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Consuelo Brandstetter Madiedo; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad människor som har gått i psykoterapi, oavsettvilken inriktning, tycker har varit viktigt i sina erfarenheter. Syftet är att,utifrån klientens perspektiv, öka förståelsen för avgörande faktorer i enpsykoterapi.Arbetet har en kvalitativ ansats, där intervjuer med fem vuxna har analyseratsmed en tematisk metod. LÄS MER

 3. 3. Patienters uppfattningar av vårdande - ur ett genusperspektiv : En litteraturöversikt om genus i vårdande

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erick Naeselius; Antonia Nordin; [2013]
  Nyckelord :Gender; Sex; Nursing care; Perceptions; Women; Men; Genus; Kön; Vårdande; Uppfattningar; Kvinnor; Män;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle pågår ständiga debatter om genus i olika kontexter, diskussionen om exempelvis löneskillnader, barnuppfostran och vårdande utifrån genus är närvarande i media, i såväl TV som tidningar och på internet. Studier har visat på att kvinnor och män uppfattar vårdande olika samt har olika preferenser för hur vårdandet skall utformas – sjuksköterskor bör därför vara genusmedvetna i mötet med patienten för att kunna ge genuskänsligt vårdande utifrån en personcentrerad utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Proaktiva och tidiga rehabiliteringsinsatser – En bortglömd möjlighet : En utvärderingsforskning av en rehabiliteringstjänst inom företagshälsovård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jack Norling; Jessica Unebrink; [2013]
  Nyckelord :Rehabilitation; Workrelated injury illess; Long-term sick; Cost-efficacy; Proactive; Rehabilitering; Arbetsrelaterade besvär; Långtidssjukskrivning; Kostnadseffektivitet; Proaktiv; Insatser;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att problematisera Susano AB:s tjänst Rehablinjen med hjälp av KASAM-teorins livsfrågeformulär som verktyg för att nå insikt om tjänsten hade potential för att i framtiden användas vid upprepad korttidsfrånvaro samt vid konflikter på arbetsplatsen. Syftet med tjänsten Rehablinjen ämnar identifiera bakomliggande faktorer till den upprepade korttidsfrånvaron eller konflikterna och på så sätt förebygga risk för långtidssjukskrivningar, vilket vi anser är en av dagens gedigna samhällsproblem. LÄS MER

 5. 5. Från tro till handling : ”Vi börjar varje dag med att tala med Jesus här inne i bönen, sedan går vi ut på gatan för att möta honom”

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joel Wickström; Anna Brenning; [2011]
  Nyckelord :Church; Faith; Social work; Kyrka; Tro; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Vår startpunkt inför denna c-uppsats var att vi hört talas om personer som arbetar med socialt arbete inom kristna organisationer. S:ta Clara kyrka kom i fokus. LÄS MER